Snelle Leveringen * Custom Made al vanaf 50 stuks

Privacy statement

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de De Bonnet Beroepskleding. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
 
De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 
Deze website en de inhoud daarvan vallen onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van, of onder licentie verstrekt aan De Bonnet Beroepskleding.
 
Eventuele schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van de Bonnet Beroepskleding komen.
 
Hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken.
De Bonnet Corporate Clothing verwerkt uw persoonsgegevens om zo goed mogelijk aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Wij garanderen dat uw persoonsgegevens wettelijk en eerlijk worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming die volgt uit Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief op deze website, dan zullen uw persoonsgegevens door de De Bonnet Corporate Clothing verwerkt worden om u de Nieuwsbrief van De Bonnet Corporate Clothings toe te sturen. U kunt zich op elk gewenst moment van de nieuwsbrief afmelden door de instructies in de nieuwsbrief te volgen.

Indien u weigert om bepaalde verplichte gegevens mee te delen, dan kan de Bonnet Corporate Clothings mogelijk niet aan uw verzoeken voldoen. De persoonsgegevens die u aan de De Bonnet Corporate Clothing meedeelt, kunnen gebruikt worden om u van tijd tot tijd te informeren over promoties, producten en ander nieuws in verband met De Bonnet Corporate Clothings en de merken van De Bonnet Corporate Clothing. Indien u niet wenst dat De Bonnet Corporate Clothing u op de hoogte houdt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@debonnet.nl onder vermelding van uw verzoek in dit verband. Uw rechten. U hebt het recht uw persoonsgegevens op elk moment te raadplegen en/of te corrigeren. U hebt het recht uw persoonsgegevens op uw verzoek te laten wissen. U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@debonnet.nl met duidelijke vermelding van uw verzoek in dit verband.

Contact met ons opnemen
Alle vragen of klachten in verband met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens moeten per e-mail naar het volgende adres gestuurd worden: info@debonnet.nl. 

De Bonnet Beroepskleding respecteert de privacy van bezoekers op deze site en wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. Privacy staat hoog in ons vaandel. U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u vragen - om bijvoorbeeld met u te kunnen corresponderen, uw aanvraag of inzending te verwerken. De Bonnet Beroepskleding stelt deze gegevens onder geen beding beschikbaar aan derden, met uitzondering van:
 
* derden die worden ingeschakeld om de door u gevraagde producten en service te kunnen leveren;
* indien de Bonnet Beroepskleding hier wettelijk toe verplicht wordt; 
* indien dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van deze website diensten of om de rechten van deze website te beschermen.
 
Contact webmaster
Indien u vragen of opmerkingen heeft over het bovenstaande of andere zaken m.b.t. deze site, kunt u altijd contact opnemen via info@debonnet.nl. Dit email adres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft een Javascript-enabled browser nodig om berichten te kunnen lezen
 
Toepasselijk recht
Op gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing.