Custom Made al vanaf 30 stuks!

Privacy statement

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de De Bonnet Beroepskleding. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
 
De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 
Deze website en de inhoud daarvan vallen onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van, of onder licentie verstrekt aan De Bonnet Beroepskleding.
 
Eventuele schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van de Bonnet Beroepskleding komen.
 
PRIVACY STATEMENT DE BONNET BEROEPSKLEDING.
De Bonnet is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Takkebijsters 8a, 4817 BL te Breda. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en dragen zorg voor een passende beveiliging. Deze privacyverklaring geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast beschrijft deze verklaring welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? De Bonnet is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden verwerkt via onze webshop,
  2. Welke gegevens over u kunnen worden verzameld?


Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of bedrijf. Welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, hangt af van de dienst die u van ons afneemt. Wij kunnen onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Identificatie
Contactgegevens ► Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 
Contractgegevens ► Klantnummer, contractnummer, bank- en betalingsgegevens.
Andere persoonlijke gegevens ► Informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot uw geboortedatum, opleiding, huishouden of beroepssituatie.

Persoonlijkheid
Gegevens met betrekking tot strafbare feiten ► Gegevens over gevallen van fraude, strafbare feiten, verdachte transacties en sanctielijsten die uw gegevens bevatten. Cookies op debonnet.nl

Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door De Bonnet onder andere verwerkt voor de volgende doeleinden:

Contractbeheer ► Contractbeheer omvat de acceptatie, implementatie, administratie, aanpassing en verwerking van onze contracten.
Contractueel contact en klantenservice ► Gedurende de contractuele relatie kan er sprake zijn van inkomend of uitgaand klantencontact.
Claimbeheer ► In het geval van eventuele schade of claims.
Contractbeëindigingsbeheer ► In het kader van de beëindiging van het contract zullen wij contact met u opnemen.
 
Promotionele communicatie
Reclame en marketing ► Wij verwerken uw gegevens om u te informeren over onze aanbiedingen die u mogelijk interesseren. 
Klanttevredenheidsonderzoek ► Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij de wensen van onze klanten, kunnen wij u vragen om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Bij het invullen van dit onderzoek zullen wij u vragen of wij uw persoonsgegevens, samen met uw antwoorden, mogen verwerken.

Worden uw gegevens overgedragen?
Uw gegevens worden bij ons niet overgedragen en zijn alleen voor interne verwerking.

Gegevensoverdracht aan geselecteerde derden
De Bonnet gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden.

Verwerking in het buitenland
Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, zoals dat toepasselijk is in de EU.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij maken gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen zoals dataversleuteling en authenticatietools om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en te behouden. Onze dienstverleners en zakelijke partners doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen door middel van fysieke, elektronische en procesgerichte veiligheidsmaatregelen. Wij gebruiken onder meer de volgende voorzieningen:
Strikte criteria om toegang te krijgen tot uw gegevens en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden;
Uitsluitend overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;
Uitsluitend opslag van vertrouwelijke gegevens in versleutelde vorm;
Bescherming met een firewall van IT-systemen om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang;
Permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen.
Uw gegevens die zijn verzameld voor de uitvoering van de dienstverlening door De Bonnet kunnen in een geanonimiseerde vorm worden gebruikt om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen waarborgen en ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling. ‘Geanonimiseerd’ betekent dat de gegevens niet langer rechtstreeks naar u kunnen worden teruggeleid.

Solliciteren
Via onze website kunt u solliciteren op onze vacatures en stages, ook kunt u open sollicitaties versturen. In deze gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden bewaard indien u daadwerkelijk bij ons in dienst komt.

Wanneer u niet wordt aangenomen zullen wij na afloop van de sollicitatieprocedure uw gegevens binnen vier weken vernietigen, tenzij u ons toestemming geeft om uw gegevens te bewaren en deze in ons portfolio op te nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
De standaard bewaartermijn die wij hanteren voor klantgegevens is 3 tot 5 jaar. Te rekenen vanaf het einde van het contract. De bewaartermijn kan voor specifieke informatie langer zijn, indien dat nodig is om aan wettelijke voorschriften te kunnen voldoen of als daar een andere dringende noodzaak voor is, zoals een claim of rechtszaak.

Wat zijn uw rechten?
Als u vragen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met De Bonnet beroepskleding: per e-mail op customs@debonnet.nl of telefonisch op het nummer (076) 5991 999.

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen wij u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u, als de betrokkene, onder meer de volgende rechten ten aanzien van De Bonnet Beroepskleding:
Recht van inzage: U kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorieën die wij verwerken, het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de herkomst van de gegevens, en - indien van toepassing - de ontvangers aan wie wij de gegevens hebben gestuurd. U kunt gratis een kopie van uw gegevens van ons ontvangen. Als u geïnteresseerd bent in extra kopieën, behouden wij ons het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.
Recht op rectificatie: U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. Wij zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben. 

Recht op het wissen van uw gegevens: U kunt ons vragen om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit kan onder andere wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij deze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en De Bonnet Beroepskleding geen grond heeft om uw gegevens te verwerken of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van uw gegevens. Zo kunnen wij op grond van wettelijke verplichtingen, verplicht zijn om uw gegevens te verwerken, of hebben wij uw gegevens nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.
Recht op beperking van verwerking: U kunt ons vragen of wij de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) beperken. Dit is mogelijk indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door De Bonnet Beroepskleding onrechtmatig is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Op verzoek kunt u een kopie van uw gegevens ontvangen, zodat u deze gegevens kunt doorsturen naar een derde partij.

Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.
Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen: Wij doen er alles aan om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als de tijdslimiet verlengd wordt, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klachten aan toezichthoudende autoriteiten: De Bonnet Beroepskleding neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 
Contactgegevens.
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via (076) 5991 999.