Custom Made al vanaf 30 stuks!

Algemene voorwaarden

Artikel 1  Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door ons wordt afgeweken. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld.
1.2. De koper wordt geacht door het plaatsen van een order bekend en volledig akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden.
1.3. Algemene voorwaarden van koper worden door ons niet geaccepteerd, voor zover deze voorwaarden strijdig zijn met onze voorwaarden.

Artikel 2  Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld.
2.2. Orders binden ons eerst door en na onze schriftelijke aanvaarding.
2.3. Iedere aanbieding dient als één geheel te worden beschouwd.

Artikel 3  Leveringen
3.1. Tenzij anders is vermeld en/of is overeengekomen, nemen wij ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op ons en geeft niet-tijdige levering de koper geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de gesloten koopovereenkomst.
3.2. Bij verkoop met een indeling op afroep, geldt de overeengekomen levertermijn. Indien de koper niet heeft ingedeeld of afgeroepen binnen die termijn, is hij in gebreke en hebben wij het recht de overeenkomst te annuleren met behoud van recht op schadevergoeding. Wij zijn echter verplicht 14 dagen voordat wij een beroep willen doen op annulering, koper daarvan in kennis te stellen.
3.3 De Bonnet verzendt alle bestellingen uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling via GLS naar het bij bestelling aangegeven afleveradres of afhaalpunt in Nederland. Tenzij anders is overeengekomen met de klant die onder een project c.q. klant valt van De Bonnet. 
3.4 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3.5 Het produkt moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
3.6 Levering in gedeelten is toegestaan.
3.7 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met U op.

Artikel 4  Risico-overgang
4.1. Alle goederen door ons geleverd, reizen voor rekening en risico van de koper, tenzij hiervan door ons uitdrukkelijk wordt afgeweken. Levering geschiedt overeenkomstig de Incoterms van 1990.

Artikel 5  Overmacht
5.1. Indien de fabrikant respectievelijk de leverancier van wie wij de goederen betrekken, door welke oorzaak ook, in gebreke blijft met leveren dan wel niet tijdig levert, geldt dit ten aanzien van de koper voor ons als overmacht. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk jegens de koper. De koper heeft in dit geval niet het recht de overeenkomst te annuleren.
5.2. Ingeval van overmacht, zijn wij te onzer keuze gerechtigd, hetzij de levertijd in duur te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper ons dit schriftelijk verzoekt, zullen wij binnen 14 dagen na ontvangst van dit verzoek van onze keuze mededeling doen.

Artikel 6  Betaling
6.1. Onze facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
6.2. Korting, inhouding, compensatie of opschorting is niet toegestaan.
6.3. Indien wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaald, is hij, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, aan ons een rente verschuldigd van 1,25% van de factuurbedragen per maand, te rekenen vanaf de datum van opeisbaarheid van de vordering, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand geldt.
6.4. Behalve de factuurbedragen en rente is wederpartij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die door zijn wanbetaling zijn ontstaan. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen vastgesteld op 15% van de vordering met een minimum van € 113,45.
6.5  Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
6.6. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
6.7 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
6.8. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 7  Eigendomsvoorbehoud
7.1. Alle door ons geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al onze vorderingen uit welke hoofde ook met inbegrip van rente en kosten, ons eigendom.
7.2. Wederpartij kan, zolang het eigendomsvoorbehoud duurt, uitsluitend over het geleverde beschikken voor eigen gebruik, be- of verwerking in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Het staat wederpartij derhalve niet vrij het geleverde door te verkopen, te bezwaren of anderszins te vervreemden, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitvoering.
7.3. De koper verbindt zich de goederen op eerste aanvraag terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen als het verschaffen van toegang tot de opslagruimten en dergelijke.

Artikel 8  Zekerheidsverstrekking
8.1. Wij hebben te allen tijde het recht te verlangen dat wederpartij (aanvullende) persoonlijke of zakelijke zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
8.2. Indien wederpartij niet voldoet aan een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, hebben wij het recht de contractsom onmiddellijk op te eisen, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 9  Klachten
9.1. Klachten over goederen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons gemeld, of indien dit niet mogelijk is onmiddellijk na vaststelling van het gebrek, doch met een maximum termijn van drie maanden na levering.
9.2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren en finish, technisch onvermijdelijk of naar gebruik en gewoonte toelaatbaar kunnen geen grond opleveren voor klachten.
9.3. Alleen klachten die direct verband houden met het juiste gebruik van de geleverde goederen zijn ontvankelijk.
9.4. De koper heeft nimmer het recht de goederen retour te sturen, tenzij wij hiermee schriftelijk akkoord zijn gegaan. De zending wordt dan door ons voor rekening en risico van de koper ter beschikking van de koper gehouden, zender dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclame kan worden afgeleid.
9.5. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan worden ingediend via deze website op http://bonnet.oswshop.nl/help.php?section=contactus&mode=update De klacht wordt dan meteen in behandeling genomen.
9.6. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 10  Aansprakelijkheid
10.1. Daar waar aantoonbaar is dat wij aansprakelijk zijn voor gebreken aan geleverde goederen, kunnen wij naar eigen inzicht goederen terugnemen, vervangen of repareren. Behoudens de door ons gesloten aansprakelijkheidsverzekering is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde zaken. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de schade, geleden door de koper, die het rechtstreeks en aansluitend gevolg is van onze schuld met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komen de schade waartegen wij verzekerd zijn danwel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt de bedrijfsschade, door welke oorzaak ontstaan. Koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b) De door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door ons te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

Artikel 11  Toepasselijk recht
11.1. Op onze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12  Bevoegde rechter
12.1. Alle geschillen welke uit overeenkomsten voortvloeien of daarmee verband houden, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda.